سومين جلسه از جلسات استقرار نظام آراستگي محيط كار 5S در سطح سرپرستان واحد ها برگزار شد . در طي اين جلسات اهداف نظام آراستگي محيط كار براي سرپرستان واحد ها تبيين شده و آموزه هاي لازم در اين خصوص به سرپرستان انتقال داده شد و با برگزاري جلسات بعدي استقرار اين نظام در شركت آغاز مي گردد. استقرار نظام 5S علاوه بر حفظ و بهبود زيبايي ها بصري در محيط كار به بالا بردن بهره وري و جلوگيري از اتلاف منابع نيز كمك شاياني خواهد نمود.