در پی انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و مهندسی استان تهران، اعضاء این انجمن زین پس می توانند از خدمات خاص شرکت جهان گستر پارس رادن بهره مند گردند. لازم به ذکر است ارائه خدمات خاص به این شرکت ها منوط به دریافت و ارائه معرفی نامه کتبی از انجمن صنفی است.
انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و مهندسی استان تهران با بیش از 400 عضو یکی از انجمن های صنفی مهم در استان تهران می باشد. اعضاء این انجمن مسئولیت های گوناگونی را در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و خصوصی بزرگ در سطح استان و کشور عهده دار می باشند.