امروزه استفاده از اثر انگشت یکی از روش های مختلف بیومتریکی است که می توان جهت احراز هویت افراد استفاده نمود. با پیشرفت تکنولوژی دستگاه های حضور و غیاب نیز به این ابزار مجهز گردیدند. در ادامه نحوه شناسایی اثر انگشت ها را بررسی خواهیم کرد. بطور کلی بررسی اثر انگشت ها نیازمند مقایسه الگوها به چند روش می باشد. الگوی اثر انگشت ها شامل خطوط برجسته و فرو رفته می باشد که هر الگو کاملاً منحصر به فرد بوده و در هیچ شخص دیگری تکرار پذیر نیست. بهمین جهت نیازمند این می باشید تا با برخی از خصوصیت ها و ساختار اثر انگشت آشنا شوید.

الگو ها

سه الگوی اساسی شیار های اثر انگشت کمانی، حلقوی و مارپیچی می باشد. کمانی: در این نوع از شیار برآمدگی ها از یک سوی انگشت شروع می شود و پس از تشکیل یک قوس کمانی شکل در وسط انگشت، از سمت دیگر خارج می شود.حلقوی: در این حالت برآمدگی ها از یک سوی انگشت شروع می شود سپس در میانه انگشت یک حلقه تشکیل می گردد و از سمت دیگر خارج می شود.
مارپیچی: در حالت مارپیچی، برآمدگی ها بصورت مارپیچ از وسط انگشت تشکیل می گردد و از کناره های اثر انگشت خارج می شود.
دانشمندان بر این باورند که اگر اثر انگشت های اعضاء یک خانواده را در کنار یکدیگر قرار دهید، با توجه به شباهتی که وجود دارد می توانید متوجه شوید که الگوی برآمدی اثر انگشت ها ارثی می باشد!


بازگشت