خدمات حین فروش

نصب و راه اندازی اولیه

پس از انتخاب نهایی محصول توسط مشترک و آماده سازی زیر ساختهای فنی مورد نیاز جهت بهره برداری از سامانه حضور و غیاب که در مرحله فروش محصول به آگاهی مشترک رسیده است، کارشناسان شرکت سامانه هوش تجاری مدیریت پایدار طی برنامه زمانبندی مشخص و در اولین فرصت در محل سازمان مورد نظر حضور یافته و پس از انجام هماهنگی لازم با واحد فناوری اطلاعات اقدام به نصب و راه اندازی سامانه حضور و غیاب خواهند نمود.

استقرار

از آنجا که امکان استفاده از منابع در سررسید پیش‌بینی شده، از دغدغه‌های مهم مدیران موفق است، به منظور اجرای به هنگام پروژه و مرتفع نمودن این قبیل از نیازمندیها، شرکت سامانه هوش تجاری مدیریت پایدار زمینه‌ای را فراهم نموده که امکان بهره‌برداری از سامانه حضور و غیاب،بلافاصله بعد از مرحله نصب و راه‌اندازی و آموزش سامانه، میسر گردیده و راهبران و مدیران مرتبط با سامانه را از ثبت انبوه اطلاعات پرسنلی و قوانین اولیه مورد نیاز در بدو بکارگیری سامانه، بی‌نیاز سازد. در این برنامه مشترکین می‌توانند پس از اتمام فرایند فروش محصول،اطلاعات یاد شده را بنا به درخواست کارشناسان گروه اسقرار، تنظیم و جهت ثبت دقیق و بدون نقص در سامانه ارسال نمایند.

آموزش

بهره گیری صحیح و آگاهی کامل از امکانات و ابزارهای تعبیه شده در سامانه حضور و غیاب همواره تأثیرات چشمگیری در پیشگیری از انجام امورتکراری و اتلاف زمان پرسنل و مدیران مربوطه و همچنین دستیابی به نتایج بهینه در فرایند اجرای پروژه خواهد داشت. شرکت سامانه هوش تجاری مدیریت پایدار بر این باور است که با در نظر گرفتن تأثیرات این مهم در جهت سهولت بکارگیری از سامانه حضورو غیاب، پس از اجرای مرحله نصب و راه اندازی ، ضروری است تا رهبران و مدیران مرتبط با سامانه حضور و غیاب در جلسات آموزشی سامانه شرکت نموده و به نسبت جایگاه سازمانی خود بتوانند بازدهی و عملکرد مناسبی در بهره گیری از امکانات مذکور داشته باشند.