دستگاه حضور و غیاب آری یا خیر ؟

قطعاً پاسخ به این سؤال آری است.

با یک محاسبه ی ساده می توان دریافت حتی برای شرکتی که تعداد کارکنان آن ها به حداکثر ۵ نفر می رسید، اختلاف حتی ده دقیقه ای نیز برای ورود و خروج ظرف مدت چند ماه، می تواند هزینه های هنگفتی را به شرکت تحمیل نماید که این هزینه، مبلغ ناچیزی در برابر هزینه خرید یک دستگاه و سامانه ی حضور و غیاب می باشد.

علاوه‌ براین، دستگاه حضور و غیاب باعث تعهد کارمندان نسبت به کار فرمای خود، شفاف سازی محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد و نظم سازمانی می گردد.

در این حالت، هنگامی که ورود و خروج کارکنان کنترل شده باشد، نظم در مجموعه برقرار شده و ارزیابی و کنترل عملکرد کارکنان در بازه ی زمانی مشخص قابل دست یابی و در حقیقت، ساده تر می شود.

مزیت دیگری که این دستگاه دارد این است که سرعت محاسبه ی حقوق و دستمزد بیشتر شده و در نتیجه، نیازی نیست شرکت ها زمانی را صرف انجام این محاسبات نمایند.

با توجه به این مقاله حال می توان به این سوال پاسخ داد که دستگاه حضور و غیاب آری یا خیر ؟