دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF500

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF500 یکی از کوچکترین دستگاههای تشخیص چهره می باشد. این دستگاه بسیار قوی و سریع بوده و توانایی کار کردن در محیط های اداری کوچک با جمعیت کم را دارد.

.