دستگاه RF600

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900

دستگاه ورود و خروج تشخیص چهره RF600 یکی از محصولات جدید شرکت سامانه هوش تجاری مدیریت پایدار می باشد. این دستگاه ورود و خروج پرسنل، مناسب برای مراکز خصوصی و دولتی با جمعیت متوسط می باشد.

.