دستگاه حضور و غیاب

دستگاه RF600

در انبار موجود نمی باشد

دستگاه حضور و غیاب

دستگاه RF800

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی

دستگاه V800

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF500

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF620

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900

دستگاه کنترل تردد عنبیه

دستگاه کنترل تردد عنبیه

.