Great government agencies

سازمانهای دولتی بزرگ

چارت سازمانی

تعریف چارت و ایجاد دپارتمان ها و پستهای سازمانی

گزارشات متنوع

امکان گزارشگیری از کلیه آیتم ها و ایجاد گزارشات اختصاصی

هوش تجاری

امکان نمایش نمودارهای متنوع اطلاعات پرسنلی وآیتم های داشبورد مدیریتی (گزارشات BI)

رزرو غذا

امکان رزرو غذا از طریق دستگاه و اتوماسیون درخواستها

اتوماسیون درخواستها

امکان تعریف روندهای مختلف برای درخواستها